EN RÖST PÅ ÅTTKLÖVERN …

EN RÖST PÅ ÅTTKLÖVERN …

… är en röst på …

 • Politik/religion förklädd som vetenskap.
  • Bl.a. det fiktiva klimathotet har inget med vetenskap att göra. Det saknas fortfarande mycket kunskap om väder, så om ‘klimat är väder över större område och längre tid‘, så borde det inte var svårt att räkna ut hur det ligger till med klimatkunskaperna hos de sk. ‘experterna’ … Bevis berörande påståendet om koldioxidens (CO2) mätbara påverkan på klimatet väntar vi fortfarande på. Att simulera något enbart i datorer med allt för få parametrar och dra långtgående slutsatser ifrån resultaten, duger inte om man inte kan visa att det stämmer överens med vad som händer i naturen. Det är politik/religion och har absolut inget med vetenskap att göra! Man har helt enkelt utgått ifrån det gamla skämtet om militären: ”Om karta och verkligheten inte stämmer överens, så gäller kartan …
 • Fantasiskatter och höjningar av befintliga.
  • Beskattning av påhittade problem, där pengarna slutligen hamnar i fel fickor. Som Leif Östling (fd. vd Scania, fd ordf. Sv.Näringsliv) sade: ”Vad fan får jag för pengarna?”. Man har av given anledning aldrig varit inne på effektivisering av den egna verksamheten, vilket är konstigt. De miljoner, om inte miljarder kronor man kan frigöra, borde vara tillräckligt för att t.o.m. sänka skatterna över lag … men det går inte, för då syns det hur mycket pengar man bränner helt i onödan varje år …
 • Försämrad elförsörjning.
  • Intermittent elkraft fungerar inte på våra breddgrader. Det är svårigheter även nere i medelhavsområdet.. Förstår man inte varför, bör man ta sig en funderare på varför man inte lärde sig tillräckligt i skolan. Bra betyg har alltid gått att få, trots att man inte lärt sig något. (Sedan 1970-talet, om inte tidigare, har det varit fullt möjligt att memorera inför proven och få bra resultat i ett antal ämnen, utan att man egentligen lärt sig något … Betyg är dessutom relativa, så ett utdelat ‘A+’ är inte lika mycket värt idag, som ett utdelat för 40-50 år sedan …)
 • Nedskärningar i vård och omsorg, utan effektiviseringar.
  • Läkemedelsindustrins lobbyverksamhet är ett samhällshot. Livsmedelsverkets aktiviteter är inte mycket bättre … Överförbart till all annan lobbyverksamhet, som i slutänden inte gagnar några andra än ekonomiska intressen och ytterst sällan samhället.
 • Minskad rättssäkerhet.
  • Alla skall vara lika inför lagen. Det gäller absolut inte idag! Grova icke-svenska brottslingar, går idag fria vid mycket grova brott. (Man bli inte ‘svensk’ bara för att man passerat gränsen, även om politiker och MSM tror annat …) Att man i domstol inte fäller skyldiga, pga att utövarna är för många, är en parodi. I USA är det enkelt om egentlig brottsutövare saknas. Då döms alla konstaterat involverade för medhjälp, med lika högt straff som egentlig gärningsperson skulle ha fått. Varför har vi inte detta i Sverige? [ret]
 • Nedskärningar och begränsningar inom polis- och rättsväsendet.
  • Tillsättning av högre tjänster förutsätter att tillsatta personer har tillräcklig kompetens och erfarenhet av verksamheten. Partibok är ingen kvalifikation, utan snarare ett tydligt tecken på inkompetens. Detta gäller naturligtvis alla beslutandepositioner inom myndigheter, riksdag och regering och även inom rättsväsendet …
 • Begränsning av yttrandefriheten och tryckfrihetsförordningen.
  • Censur av oppositionella åsikter kan inte existera i en demokrati, men det är dit vi är på väg, i.o.m. förslag ifrån ‘rikspolitiker’, endast i syfte att skydda sin kriminella verksamhet.
 • Godtycklig spionering på ‘Svensson’, utan föregående domstolsbeslut.
  • I en demokrati finns ingen legitim anledning att införa det. Det hör till fasciststater som DDR och Sovjetunionen, där staten behövde skydda sig mot den intelligenta delen av befolkningen.
 • Gummibandslagar som skyddar politikernas olagliga aktiviteter.
  • Politiker skall inte kunna stifta lagar som möjliggör egna aktiviteter som är olagliga i en demokrati. Det sker i Sverige idag … Det hela har en sk. ‘snöbollseffekt’, där det ena leder det andra, aldrig till det bättre.
 • Ökad islamisering i Sverige.
  • Radikala delen av Islam har aldrig varit, är inte och kommer aldrig att bli förenlig med (vad som är kvar av) västerländsk demokrati och synsätt! Politikerna och MSM tror sig dock veta vilka konsekvenser det medför, ignorerar helt att det kommer att drabba dom själva i slutänden. Intressant är att de största förespråkarna, är de som kommer att förlora mest …
 • Avveckling av Sverige …
  • Det är mycket intressant att konstatera att PK-eliten (politikerna, media, radfem och övriga okunniga ‘supportrar’) inte inser att detta kommer att drabba dom själva mycket hårt … ‘Den som gapar efter mycket, …

EN RÖST PÅ ÅTTKLÖVERN GÖR DIG MEDSKYLDIG!

I Östeuropa fick man erfarenhet av ovan nämnda under 1900-talet. Låter folket där lura sig lika enkelt som allt för många gör i Sverige idag? [ret]


Sverige behöver …

 • [Oberoende] Konstitutionsdomstol.
  • Detta för att förhindra klåfingriga politiker att stifta lagar för eget kriminellt behov.
 • Tjänstemannaansvar.
  • Denna lag försvann under socialdemokratiskt styre. Tjänstefel som brutna vallöften (jur. bedrägeri & trolöshet mot huvudman) skall inte kunna ske utan [juridiska] konsekvenser. Demokrati omfattar inte heller att partier kan byta sida/block för att frysa ut andra partier. Vi fick i praktiken med DÖ (2014) ett tvåpartisystem, vilket ligger mycket nära det enpartisystem, som fanns i Sovjetunionen. Skall vi snart förvänta oss lagkrav om att tvingas rösta också? [/sark]
  • Regeringen med Fredrik Reinfeldt som statsminister förmedlade 2007: ”Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten och statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten.” [Skr. 2007/08:109] Sammantaget med att tjänstemannaansvar saknas, så är inte Sverige att betrakta som en rättsstat. Uttalandet är dessutom en parodi, med tanke på det händelseförlopp som utspelat sig i Sverige de senaste åren!
 • Åtgärder mot samhällsomstörtande verksamhet.
  • Detta skall naturligtvis beivras och ses juridiskt som ett nationellt hot, då det inte hör hemma i en demokrati! Tyvärr ägnar sig de tre statsmakterna sig åt detta, vilket inte är svårt att inse … Ekonomiska tillgångar hos berörda skall naturligtvis låsas per omgående. Juridiska kopplingar: högförräderi och landsförräderi.
 • Personval.
  • Detta var på gång under Carl Bildts regering, för att sedan försvinna helt under efterföljande Ingvar Carlsson & Co:s styre. (Är inte ett namnbyte aktuellt för Socialdemokraterna, då det är missvisande. Detta eftersom i partiet uppenbart har problem med att förstå betydelsen av ordet ‘demokrati’. Förvisso har ordets betydelse förändrats sedan uppkomsten i antika Grekland, då ‘demokrati’ trots allt var begränsad till en del av befolkningen. Inte nu längre …)
 • Tydligare lagtext.
  • Domstolarna har viktigare saker för sig än att fundera över luddiga formuleringar. En duktig/kunnig lagskrivare formulerar sig på ett sätt som undanröjer all tolkningsmån. Man kan undra över varför det inte sker idag … Lagstiftning, precis som makten, skall utgå ifrån samhället, inte politiska egenintressen!
 • Adekvat kompetens hos styrande och tjänstemän.
  • Svågerpolitik/partibok skall inte vara en godkänd väg fram i karriären, då det inte hör hemma i en demokrati … Berörda tjänster är till enbart för att tjäna befolkningen och aldrig privata syften. Berörda tjänster skall innehas av personer med relevant kompetens och mångårig erfarenhet av storskalig närliggande verksamhet. Det är inte för mycket begärt, att kunna räkna ut det. Inom det juridiska området skall nämndemän försvinna, då de är lekmän, tillika politiskt tillsatta och har visat sig vara styrda av rådande politiska vindar. Det hör inte hemma i en demokratisk rättsstat.
 • Lön baserad på faktiskt ansvar.
  • Politiker och tjänstemän måste producera något som gagnar samhället, för att göra skäl för sina ersättningar och inte som idag, bete sig som om de vore kraftigt underbetalda … Lön efter ansvar och produktivitet, helt enkelt! Inget ansvar och konstruktivt engagemang, ingen ersättning.
 • Medborgarlön.
  • Befintliga ersättningssystem skrotas och ersätts med en enhetlig motkravsbaserat ersättning. Detta är naturligtvis en nagel i ögat på Socialdemokraterna, då de riskerar att tappa många väljare denna vägen. Att det skulle skapa missnöje hos berörd väljargrupp är rätt uppenbart, för varför skall man jobba, när det går att klara sig ‘lagligt’ ändå …
 • Pressfriheten.
  • Om det skall ske någon förändring i pressfriheten, så är följande av värde: Nyhetspublicister måste kunna bevisa sina påståenden och inte kunna gömma sig bakom pressfriheten, när man själva begått brott. Förtal skall inte vara underordnad pressfriheten, utan jämställd. Krasst sett, så skall inte redaktörer och journalister kunna nyttja sin tjänstposition för någon sorts agenda (=tjänstefel). Det är inte medias funktion. Media kallas traditionellt för ‘Den tredje statsmakten‘, vars funktion är att granska den första (Riksdagen) och den andra (Regeringen). Detta sker inte idag, utan MSM fungerar som budbärare av första och andra statsmaktens budskap, där mörkning, förvanskning och rena lögner har blivit det normala i samhällsfrågor.
 • Begränsningar av reklam.
  • Precis som med Pressfriheten, så skall man kunna bevisa sina budskap. Trots att man enligt lag inte får föra fram budskap som är vilseledande eller falska, så tillåts viss reklam där bevis saknas (ex. klimatrelaterat) Reklam för sådant som är beroendeframkallande skall förbjudas helt (ex. alkohol och spel). Idag begränsas detta till enbart tobak via EU-direktiv.
 • Förändringar i grundlagen.
  • Det måste förflyta längre tid mellan två beslut om att ändra en grundlag. Idag gäller att ett riksdagsval skall finnas inemellan. Detta kringgås idag relativt lätt genom att under ett valår genomföra en omröstning direkt innan [det för långa] sommaruppehållet och en strax efter valdagen. Det är få politiska arbetsdagar mellan berörda datum. Att det skulle vara så enkelt att ändra en grundlag, var inte tanken från början … Det handlade om att försvåra för korrupta politiker att göra om ett demokratiskt Sverige till ett diktatur. Sakta men säkert, har grundlagen förändrats [urholkats] allt sedan Olof Palmes tid som statsminister. Detta måste ändras till att minst två riksdagsval skall ha passerats. innan en andra omröstning kan genomföras! Dessutom att avdemokratiserade förändringar skall ändras tillbaka till vad de en gång var.
 • SWEXIT x2.
  • Det EU som en gång var när vi hade folkomröstningen, är inte vad det är idag! Lissabonfördraget var det definitiva erkännandet, att EU i praktiken inte har så mycket med demokrati att göra. Större delen av den politiska makten är flyttad till Bryssel/Strassbourg, vilket gjort att antalet riksdagsledamöter i Sverige inte representativt för befolkningen. När det gäller [int.] ekonomiska avtal, så har det i praktiken inte gjort någon skillnad, då avtalen som behövdes fanns sedan tidigare. I förlängningen bör man ställa samma existentiella frågor om medlemskap i FN (politisk organisation!), då deras ambition är att bli en exekutiv internationell överstatlig organisation. De långsiktiga effekterna av både FN:s och EU:s agerande, är att vi utvecklas mot att bli ett ‘Fjärde Rike‘ … (Fjärde gången gillt?) Denna gång vill man inte misslyckas! Vill vi ha det så? [ret]
Annons