Karlstads Kommun sprider fortsatt falsk propaganda …

I torsdags landade senaste ”Vi i Karlstad” i brevlådorna. I detta nummer, så ingick en bilaga om kommunens miljö- och klimatarbete. Efter att ha läst igenom väcktes både frågor och konstateranden.

Det första jag reagerade över fanns under huvudrubriken ”Klimatförändringen viktigast att ta tag i”. Ledsen, men det är hybris att tro att vi mätbart kan påverka klimatet. Få inser hur stor jorden respektive hur liten människan egentligen är (även om en del vill tro motsatsen) … Klimathotsförespråkare försöker ofta ge sken av att klimatet inte förändrades innan modern tid, dvs detta inträffade först efter den industriella revolutionen. Faktum är att klimatet alltid har förändrats, allt sedan det uppstod för flera miljarder år sedan. Detta sker dessutom i cykler, precis som med årstiderna. (Här i Sverige förändras klimatet två gånger om året …) Än idag är det fortfarande kallare än vad det var under de medeltida och romerska värmeperioderna. Detta faktum ignoreras av klimathotsförespråkarna (pga agendan). Faktum är också att uppvärmningen påbörjades egentligen strax innan den senaste istiden slutade. Hur skulle den annars kunna sluta? Detta har upprepat ett antal gånger genom jordens historia, vilket är påvisat via bl.a. geologin. Detta borde man förvänta sig att de på kommunerna som jobbar med ”miljö- och klimatfrågor” kan, men tydligen inte. Att dom då under underrubriken ”Klimatförändringens konsekvenser” skriver ”Att klimatet i Karlstad förändras är ett faktum.”, är som att sparka in en öppen dörr … Meningen efter blandar man (medvetet?) ihop klimat med miljö – ”Redan i dag ser vi en förändring till följd av de utsläpp som vi människor orsakar.”. Märk att man nyttjar ordet ”utsläpp” isf. ”koldioxid”, som de egentligen åsyftar. Det är bara ett medvetet försök att skapa förvirring ute hos allmänheten …

Fortsättningsvis: ”För Karlstads del kommer konsekvenserna av klimatförändringarna bland annat att innebära ökade temperaturer[1], större nederbördsmängder under vinterhalvåret[2], förändrade flöden i våra vattendrag[3] och ökad risk för värmeböljor på sommaren[4]. Det betyder att översvämningar, skyfall, värmeböljor, brand och skred kan inträffa oftare och bli mer intensiva[5].

[1]. Detta är inget annat än ren spekulation, då ett antal naturliga klimatpåverkande faktorer (medvetet) förbises …
[2]. Mer spekulation. Väder är uppenbart kaotiskt. Klimat, som är väder över större område och längre tid (inte i sammanhanget futtiga tiotals år, utan betydligt längre), är naturligtvis ännu mer kaotiskt. Om det idag inte är möjligt att skapa säkra väderprognoser än i bästa fall med några dagar fram i tiden, hur kan man då säkert ställa en klimatprognos flertalet år framåt i tiden? Logiskt sett är det inte möjligt.
[3]. Varierar naturligtvis efter bl.a. mängden nederbörd. Kunskap idag saknas för att förutspå detta tillförlitligt …
[4]. Drar mig till minnes de värmeböljor som jag erfor på 1970-talet. Saknar värmen …
[5]. Åter igen ren spekulation. Märk att de nyttjar ordet ”kan”, vilket är ett av flera ord (”bör”, ”kanske”, ”möjligen”, ”troligen” osv.) som inte hör hemma inom genuin vetenskap! Den spekulation som görs, medför även att motsatsen är giltig, dvs ”För Karlstads del kommer konsekvenserna av klimatförändringarna bland annat att innebära minskade temperaturer, mindre nederbördsmängder under vinterhalvåret, förändrade flöden i våra vattendrag och minskad risk för värmeböljor på sommaren. Det betyder att översvämningar, skyfall, värmeböljor, brand och skred kan inträffa mer sällan och bli mindre intensiva.”. Att ta beslut och genomföra åtgärder grundade på rena spekulationer leder inte sällan till bortkastade pengar och tid (sk. kapitalförstöring). Då är det bättre och billigare att se vad som händer och anpassa sig därefter, precis som vi har gjort under hela människans utveckling … Dessutom, åtgärder där det inte är faktiskt möjligt att mäta utfallet, är aldrig lönsamma. Ett sunt bedrivet företag sysselsätter sig inte med sådant … Genom människans utveckling, så har civilisationer som grundat sitt styre baserat på tro, en efter en dukat under fullständigt … Samma gäller när hybris fått styra. Skall det gå så långt, att vi får notera ytterligare en i historieböckerna …?

Intressant i sammanhanget är att klimathotsförespråkare i samband med sina (obekräftade) påståenden om ”global uppvärmning” nämner att det får negativa konsekvenser för snömängden som faller. Om det faller regn i stället för snö, så blir vårfloden mindre. Varför? Jo, som snö byggs nederbörden upp som en buffert och smälter på våren, medan regn fortsätter sin ”resa” i kretsloppet mer direkt. I form av regn blir det då ett jämnare flöde över året sett. Detta leder till nästa underrubrik: ”Så skyddar vi oss”. ”För att skydda oss jobbar vi bland annat med ett översvämningsprogram[1] och en klimatanpassningsplan[2].”.

[1]. Detta har länge varit och är fortfarande ett långbänksförfarande inom Karlstads Kommun! Man slutade att muddra älven kontinuerligt efter 1991, efter att timmertransport ändrades ifrån flottning på Klarälven till lastbil. (Miljömässigt, varför inte gå tillbaka till flottning …?) Därefter har man inte varit speciellt intresserad utav att göra något alls, trots återkommande översvämningsproblem längs med älven centralt i Karlstad. (Försäkringsbolagen har troligen ett och annat att förmedla, om de får komma till tal…) 2014 började man dock jobba på att ”få tummen ur” och påbörjade att ta fram en plan. Frågan är bara när man får ur tummen helt …? Karlstad befinner sig mitt i ett delta, så översvämningar är något helt naturligt …
[2]. Inget nytt … Detta har alla (över)levande arter ”roat” sig med, allt sedan liv uppstod på jorden … För människoarten har detta varit ett signum. Varför skulle det vara annorlunda nu? Människan lever i olika områden där temperaturer är så låga som -50°C och höga som +50°C, ibland ännu mer eller mindre, så vad är problemet …? Hade det varit ett problem, så hade berörda områden inte varit befolkade …

Längst ner på samma sida, så finns ett diagram över ”Utsläpp koldioxid från energi- och transportsektorn i Karlstad”. Detta har skapats utifrån få mätvärden och resten är mer eller mindre spekulativa beräkningar, så blir frågan hur de egentligen korrelerar med verkligheten. Koldioxiden är och har aldrig varit ett problem någonsin. Tvärtom, så är det en grundförutsättning för vår och de allra flesta andra mobila arters överlevnad. Att inte känna till detta, finns det inga ursäkter för (inte ens för politiker och byråkrater …)!

De konstaterar under samma huvudrubrik i en central ”faktacirkel” även att ”Årstemperaturen i Sverige har ökat men en grad de senaste åren.”. Här nyttjar de just att de flesta inte inser helheten. Sverige yta (447 435 km²) upptar ca 0,087% av jordens yta (510 072 000 km²). En uppenbart liten del m.a.o., precis som koldioxidnivån. Övriga världen då …? I sammanhanget undviker de (naturligtvis) just att nämna att den (mycket glest) uppmätta (okorrigerade) medeltemperaturen för jordens atmosfär har legat på samma nivå till dags datum sedan slutet 1990-talet. Inte ens de satellitmätningar av utstrålad energi från jordytan visar något i klimathotsförespråkarnas favör. Inte förrän ett stort antal omotiverade justeringar, som ”klimatforskarna” haft för vana att göra med landbaserade temperaturmätningar …, där de bl.a. dämpat de romerska och medeltida värmeperioderna, så att temperaturnivån hamnade lägre än vad det är idag. Genuin vetenskap kräver full argumentering om varför det justeras och hur, men det saknas helt där det utförs … De kan dock inte trolla bort alla dokument som beskriver hur tunt klädda människor var under berörda perioder även vintertid … Idag bär man tunnare täckjackor bl.a. nere i Italien och Grekland, ända fram till slutet av april månad pga kylan (har bevittnat det själv …). Det är m.a.o. kallare generellt idag än under berörda perioder.

På samma sida finns en spalt med ”fakta”. Noterar följande: ”Karlstad har fått pris från FN för sitt arbete med skydd mot översvämningar”. Konstaterar ironiskt: Är det pga långbänksförfarandet då??? Karlstad Energi omnämns också och konstaterar att de fortfarande levererar räkningar med direkta faktafel (se här). Intresse verkar fortsatt att saknas för att korrigera dessa … (Juridisk aspekt finns …)

På en annan sida finner man huvudrubriken ”Frågor på stan”. Med tanke på hur bl.a SVT ”frågar” folk ute på stan, där det har visat sig i flera fall vara befintliga eller tidigare medarbetare som svarat på frågorna, så läser jag detta med en viss skepsis. (Är undersökningen ens utförd? En klassisk icke rumsren metod att skapa opinion …) Fyra personer med namn och foto finns med. Frågorna som ställdes var:

  1. Vilken är den viktigaste miljöfrågan?
  2. Har du klimatångest? (sic)
  3. Vilket är ditt bästa miljötips?

Konstaterar att man än en gång blandar ihop klimat och miljö. Man ser även på svaren som givits att det råder förvirring. Ett svar på andra frågan var: ”Ja, det oroar mig alltmer. Alla miljökatastrofer i världen skrämmer mig.”. Ett annat svar på samma fråga var ”Ja, framförallt när det gäller luften vi andas. Det påverkar ju allt liv.” De har uppenbart förväxlat klimat och miljö. Karlstads Kommuns representanter verkar inte ha gjort något för att reda ut förvirringen, snarare tvärt om. Det sistnämnda förvirrade svaret är dock intressant. Med allt mindre koldioxid i atmosfären, så utöver att fotosyntesberoende växterna och dito plankton få mindre att ”äta”, så kommer även mängden syre att minska som följd … En av de fyra lämnade dock ett vettigt svar på denna fråga: ”Nej, inte direkt.” – Precis som människan generellt resonerat under hela sin utveckling … (Vederbörande lämnade dock svar på övriga frågor av vegan-karaktär. Denne verkar dock ha missat annat som hänt under människans utveckling …) På första frågan svarade en följande: ”Utsläppen av koldioxid, de måste minskas.” Till dags datum, så är den enda vetenskapligt påvisade effekten av koldioxid på miljön endast positiv, dvs den främjar miljön och inget annat!

På samma sida har man även en utbrodering om vad ”klimatångest” är för något och använder Wikipedia som källa. (Wikipedia är inte alltid en bra källa att söka information. På sidor med kontroversiella områden förekommer ”ordkrig”, där ”troende” försöker ändra innehållet så att det överensstämmer med deras trossats. När sedan detta blir korrigerat, så dyker berörda ”troende” upp och ändrar igen … Detta är dock mindre vanligt bland engelskspråkiga sidor, jämfört med sidor där språket inte talas av så många, t.ex. svenska.) Jag tolkar det hela som en vädjan till rädsla för det okända, dvs skrämseltaktik. Något som är tabu inom genuin vetenskap. Hade människan varit orolig från första början och inte anpassat sig, så hade vi inte varit här idag …

På flera sidor propagerar man för ekologiska produkter, just med anledning av att man vill minska nyttjandet av kemikalier inom jordbruket. Håller med så långt, men det är inte färdigtänkt … Efter några få år när effekterna av bekämpningsmedlen har avtagit, får jordbruket i stället kämpa med ogräs. Detta sker inte gratis och betalas med bl.a. ökad förbrukning av drivmedel …

På sista sidan i bilagan dräper man till med en ren fabricerad lögn om vad som vad som hände på FN:s klimatmöte i Paris 2015 (COP21)!

I december 2015 möttes världens ledande klimatpolitiker på FN:s stora klimatmöte i Paris, COP21. De beslutade om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal från och med 2020. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen skall hållas väl under 2 grader, och att man skall sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.” (min fetstil)

Vad man kan läsa på annat håll om vad som egentligen hände på berört möte förtäljer något helt annat:

Thus, in the end, what we apparently got out of Paris is voluntary emission caps, voluntary progress reviews, no international oversight of any voluntary progress, and voluntary contributions to the Fund.” (min fetstil) [Länk] För den som har problem med engelska språket: ”voluntary” = ”frivillig”, dvs en motsats till ”bindande” … Berörd fond nyttjas för icke behövande … (politiker, byråkrater, ekonomiskt giriga …)

För att sammanfatta vad berörda möten egentligen handlar om, är omfördelning av ekonomiska medel till oftast de som inte behöver dom … Åtgärder? Ja, inga där man kan få mätbara effekter på klimatet. ”Skrivbordsprodukter” är ej giltiga ”mätningar” … När det gäller koldioxidutsläpp från fordon, skall man vara medveten om det som mäts vid fordonsbesiktingen, sällan är det det förhållande som är ute på vägarna. Hur vägen ser ut och hur fordonet är lastat spelar stor roll, så när det sedan beräknas vid ett skrivbord kompletterat med rena antaganden, så är felmarginalerna mycket stora … Utvecklingen inom området är dock något oroväckande, då klimathotsförespråkare vill få ensamrätt på förmedlandet om vad som (inte) gäller. Man går så långt att man i strid mot yttrandefriheten drar opponenter inför domstol! [Länk] Om det ”finns något bakom pannbenet” hos berörd domstol, så kommer de inte ens att ta upp fallet. Föga förvånande så är en av de som ekonomiskt tjänat mest på klimathotsmyten involverad (Al Gore). Föga förvånande, så lever han inte som han lär … Många världen runt har allt mer insett vad klimathotsförespråkarna förmedlar, vilket bara är bara en i raden av domedagsprofetior och är inte så mycket att bry sig om, så länge det inte påverkar dom märkbart ekonomiskt.

karlstad.se/dengodagronastaden går det att lämna synpunkter på verksamheten … (Tro dock inte att de bryr sig om fakta …)

Slutligen:
En genuin ”klimathotskämpe”:

  • Äter inte fermenterad mat/dryck[1], som alla avgivit koldioxid vid framställningen eller avger färdigframställda …
  • Andas inte ut (Vi andas ut koldioxid)

[1]. Alkohol (öl, vin – framför allt rosévin och champagne, sprit), bröd (jäst), creme fraiche, filmjölk, fisksås, gräddfil, isterband, kakao, kefir, långfil, läsk, mögelost, surströmming, surkål, tabasco, medvurst, oliver, ost, salami, saltgurka, smör, sojasås, yoghurt mm.

Vi skall bekämpa koldioxiden, då vi hatar allt liv!” blir en uppenbar slutsats man drar utav hur klimathotsrörelsen resonerar …

– Ingen koldioxid, inget klorofyllberoende liv!
– Inget klorofyllberoende liv, inget syre!
– Inget syre, inga djur och människor!

Något alla skall kunna!

Annons
Detta inlägg publicerades i Klimatbluffen, Offentliga, Politik, Samhälle. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Karlstads Kommun sprider fortsatt falsk propaganda …

  1. Conny Lundberg skriver:

    Globalistförespråkarna behöver det s k klimathotet för att kunna styra in människor i ett tänkande som gör dem lättare att kontrollera för att t ex anpassa sig till att lämna landsbygden och leva i s k klimatsmarta megacities för att vi alla, som de säger, skall lämna så små koldioxidavtryck som möjligt och leva ett s k hållbart liv. Agenda 21 och senare Agenda 2030 är förberedda för implementering i alla svenska kommuner. Om man googlar på dessa agendor och de praktiska tillämpningarna så inser man snart att detta är en enorm kontrollmekanism av människor som aldrig tillfrågats om de vill vara med om detta eller ej.

    Gillad av 2 personer

Åsikt:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s